Vilkår for anvendelse

Vilkår og betingelser for brug af scanningsløsning
(SaaS)

Ved at bruge tjenesten accepterer Kunden følgende vilkår og betingelser for brug af scanningsløsning (SaaS)

1. SERVICE OG SUPPORT

1.1 Med forbehold for, at Kunden betaler alle sine udgifter til Selskabet, skal Selskabet stille tjenesten til rådighed for Kunden i overensstemmelse med de serviceniveauer, der er beskrevet i tillæg 1 og i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale. Tjenesten stilles til rådighed for Kundens brug på et ikke-eksklusivt og overdrageligt grundlag (som beskrevet i denne aftale).

1.2 Kunden kan overdrage retten til at bruge Tjenesten til en tredjepart (“tredjepart”) på betingelse af, at; i) alle tredjeparter overholder alle vilkår og betingelser i denne aftale (ii) at Kunden betaler alle udgifter for alle tredjeparters brug af tjenesten i henhold til denne aftale; og (iii) Kunden vil holde Selskabet uskadeligt og er ansvarlig for alle sine tredjeparter og er solidarisk ansvarlig i forhold til enhver overtrædelse fra en tredjepart. Det er udtrykkeligt aftalt, at tredjeparterne aldrig kan opnå bedre rettigheder end Kundens ret, uanset hvad Kunden og tredjeparterne internt kan aftale.

1.3 Selskabet yder teknisk support til Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i tillægSelskabet yder teknisk support til Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i tillægSelskabet yder teknisk support til Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i tillæg

1.4 Selskabet yder teknisk support til Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i tillæg 3.

2. BEGRÆNSNINGER OG FORPLIGTELSER

2.1 Kunden må ikke direkte eller indirekte foretage ”reverse engineering”, adskille eller på anden måde forsøge at udlede eller opdage kildekoden, objektkoden eller den underliggende struktur, ideer, knowhow eller algoritmer, der er relevante for eller i forbindelse med Tjenesten, eller software, dokumentation eller data, der er relevante for eller relateret til Tjenesten (samlet: “Softwaren”); eller bruge Softwaren eller Tjenesten til skade for Selskabet eller Selskabets tilknyttede virksomheder.

2.2 Selskabet garanterer og sikre sig, at Tjenesten overholder gældende lovgivning. Kunden garanterer og sikre sig, at Kunden og enhver tredjepart udelukkende bruger Tjenesten i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder databeskyttelsesloven.

2.3 Selskabet forbeholder sig ret til (men er ikke forpligtet til) at overvåge kunderne og enhver tredjeparts brug af Tjenesten. Selskabet forbeholder sig ret til at nægte eller suspendere adgangen til Tjenesten, hvis Selskabet har rimelig grund til at tro, at Kundens eller en tredjeparts brug af Tjenesten er i strid med loven eller er uberettiget i henhold til denne aftale.

2.4 Kunden er ansvarlig for at lave sikkerhedskopier, etc. af alle kundedata (defineret nedenfor), og virksomheden er ikke forpligtet til at gøre det.

2.5 Kunden (eller Kundens tredjepart) er ansvarlig for at have og vedligeholde alt udstyr og relaterede tjenester, der er nødvendige for at forbinde, få adgang til eller på anden måde bruge tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, hardware, servere, software, operativsystemer, netværk, applikationer, API, internetforbindelse, telefonforbindelse, strømforsyning og lignende (samlet: “Udstyr”). Kunden er også ansvarlig for at opretholde sikkerheden i forhold til udstyret, herunder adgangskoder osv.

3. FORTROLIGHED

3.1 Parterne vil eller kan (som “informationsmodtagere”) modtage eller få adgang til oplysninger om den anden part (som “informationsudbyder”), af fortroligt, forretningsrelateret, økonomisk, proprietær, ikke-offentlig eller personlig karakter (samlet: “Fortroligt materiale”). Fortroligt materiale indeholder også de data, som Kunden leverer til virksomheden for at muliggøre levering af Tjenesten (samlet: “Kundedata”). Informationsmodtageren skal behandle alt fortroligt materiale, samt holde alt fortroligt materiale, strengt fortroligt og må ikke videregive, kopiere, distribuere eller direkte eller indirekte, helt eller delvist, dette til nogen person (hverken fysisk eller juridisk) uden forudgående skriftlig tilladelse fra informationsudbyderen. Uanset foregående kan informationsmodtageren kan dog videregive, kopiere, distribuere eller overføre fortroligt materiale, (i) forudsat at informationsmodtageren er juridisk forpligtet af en dansk domstol eller en dansk myndighed til at udlevere eller videregive fortroligt materiale, men i sådanne tilfælde skal informationsmodtageren, hvis det er muligt, informere informationsudbyderen om dette.

3.2 Informationsmodtageren er uautoriseret til på nogen måde og til enhver tid udnytter, misbruger eller udnytter fortroligt materiale til at beskadige eller skade informationsudbyderen eller dennes associerede selskaber.

3.3 Informationsmodtageren skal på anmodning af informationsudbyderen returnere alt fortroligt materiale uden at opbevare kopier heraf. På Kundens anmodning skal virksomheden slette alle data, som Kunden har indtastet, enten på alle Kundens kunder eller på nogle af Kundens udvalgte kunder.

3.4 Fortrolighedsforpligtelsen er uigenkaldelig og uigenkaldelig for informationsmodtageren og skal fortsat være i kraft efter tilbagetrækning fra, opsigelse eller udløb af denne aftale, indtil det pågældende fortrolige materiale bliver offentligt tilgængeligt.

4. EJENDOMSRETTIGHEDER

4.1 Kunden ejer og bevarer det fulde ejerskab af alle kundedata.

4.2 Selskabet ejer og bevarer det fulde ejerskab af; a) tjenesten og softwaren b) eventuelle forbedringer og ændringer heraf c) software, applikationer, API’er, opfindelser eller andre teknologier, der er udviklet i forbindelse med implementeringstjenesten, support eller andre tjenester og forsyninger osv., der leveres til kunden og d) alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med alle de punkter, der er nævnt i litra a) – d).

4.3 Uanset de øvrige bestemmelser i denne aftale har Selskabet, der er underlagt gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesloven, ret og licens til at indsamle og bruge data fra Kunden, herunder data, der er afledt af Kundens indsendte dokumenter. I dette tilfælde forstås ved data den geometriske placering/liste over, hvor de forskellige oplysninger findes på fakturaen, og nøglesætninger, der vises fra de dokumenter, som kunden har indsendt. Virksomheden bruger disse data til at optimere og forbedre service- og servicerelaterede systemer, herunder API’erne og rettelsen, diagnosticeringen og udviklingen i forbindelse med service- og tjenesterelaterede systemer. Desuden må virksomheden ikke sælge eller videregive de data, som Kunden har indsendt.

5. DATABEHANDLINGSAFTALE

5.1 Parterne accepterer den vedlagte databehandlingsaftale, som er en del af denne aftale og gælder for Selskabets behandling af personoplysninger på vegne af Kunden eller Kundens kunder.

6. UDGIFTER

6.1 Som betaling for Kundens brug af og retten til at bruge Tjenesten og de rettigheder osv., der kan henføres til Kunden i henhold til denne aftale, skal Kunden betale den udgift (“Udgift”), der er angivet i ordreformularen (inkl. i tillæg A hertil), og som udgør en integreret del af denne aftale. Afgiften vil helt eller delvist være forbrugsbaseret som angivet i ordresedlen (inkl. i tillæg A hertil). Udgiften afregnes månedligt i restance. Selskabet sender sammen med sin faktura en opgørelse over beregningen af udgiften baseret på det faktiske forbrug m.v. i den foregående måned. Udgiften skal betales senest 7 dage efter Kundens modtagelse af en faktura fra Selskabet. Alle de priser, der er anført i denne aftale, er angivet uden moms, og Kunden er forpligtet til at betale moms ud over alle de angivne priser osv. Selskabet er berettiget til at ændre udgiften og priser med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Hvis Kunden eller en tredjepart fortsætter med at bruge Tjenesten, efter at en ny udgift eller en ny pris er meddelt inden for en rimelig frist, fortolkes dette som Kundens stiltiende accept af det eller de nye udgifter eller priser.

7. OPSIGELSE M.V.

7.1 Parterne kan til enhver tid opsige aftalen med mindst tre måneders skriftligt varsel ved udgangen af en kalendermåned.

7.2 Parterne kan hver til enhver tid opsige aftalen, hvis den anden part i væsentlig grad overtræder aftalen, forudsat at den misligt part ikke har afhjulpet bruddet inden for 20 dage efter modtagelsen af skriftlig meddelelse, dog mindst 10 dage efter forudgående skriftlig meddelelse kan gives, hvis bruddet er baseret på manglende betaling. Den skriftlige meddelelse skal beskrive bruddet og klart angive, at manglende afhjælpning vil resultere i opsigelsen af aftalen.

7.3 Alle bestemmelser, som i sagens natur skal forblive i kraft efter opsigelsen/tilbagetrækningen, forbliver i kraft efter enhver opsigelse/tilbagetrækning, herunder følgende bestemmelser: dette punkt 7.3 og punkt 2.1, stk. 3, stk. 4, stk. 10 og stk. 11.

8. GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE

8.1 Selskabet skal i overensstemmelse med generelle branchestandarder gøre en rimelig indsats for at vedligeholde Tjenesten på en måde, der minimerer fejl og forstyrrelser og udfører alle udrulningstjenester på en professionel måde. Tjenesten kan være midlertidigt utilgængelig for planlagt vedligeholdelse eller akut eller uplanlagt nødvedligeholdelse eller på grund af andre omstændigheder, som selskabet ikke har kontrol over. Selskabet vil give besked via e-mail på forhånd i forbindelse med planlagte afbrydelser i Tjenesten eller planlagt nedbrud. Uanset ovenstående giver Virksomheden ingen garanti for, at Tjenesten altid fungerer uden afbrydelse eller er fejlfri, og tjenesten leveres med alle fejl. Kunden anerkender, at computer- og telekommunikationssystemer, herunder API, ikke er fejlfrie, og at der kan opstå lejlighedsvis nedbrud. Derudover giver Virksomheden ingen garanti i forhold til de kundedata, som Kunden sender til virksomheden, og som virksomheden efter behandlingen sender tilbage til Kunden.

9. ERSTATNING

9.1 I aftalens løbetid skal Selskabet skadesløsholde Kunden for ansvar over for tredjemand som følge af, at Tjenesten ikke overholder gældende lovgivning eller krænker tredjeparters rettigheder i EU som afgjort i en endelig dom afsagt af en domstol i EU. Den forudgående skadesløsholdelse finder dog ikke anvendelse i forbindelse med dele eller komponenter i Tjenesten, (i) helt eller delvist udviklet i overensstemmelse med Kundens specifikationer, (ii) som ændres af Kunden efter levering fra selskabet, (iii) som Kunden kombineret med andre produkter, teknologier eller processer, der ikke leveres af Paperflow, og hvor ansvaret opstår som følge af de andre produkter, teknologi, processer eller kombinationer (iv), hvor Kunden fortsætter den krænkende adfærd efter at være blevet underrettet om overtrædelsen eller meddelt, at ændringer eller opdateringer kan undgå overtrædelse/overtrædelse, eller (v) hvor Kundens brug af Tjenesten ikke er i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale, herunder hvis Kunden undlader at betale gebyrerne i tide, eller hvis Kundens brug af Tjenesten er i strid med gældende lovgivning.

10. BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR

10.1 Adgang til selskabets software er løbende under udvikling, hvilket er grunden til selskabet forbeholder sig ret til at lukke softwaren i tilfælde af, at softwaren ikke opfylder selskabets standard.

10.2 Hver part er ikke ansvarlig over for den anden part eller tredjemand for indirekte tab eller følgeskader eller direkte eller indirekte følgetab, tab af fortjeneste, tab af renter og tab af opsparing.

10.3 En parts samlede ansvar i henhold til denne aftale eller for spørgsmål vedrørende eller som følge af denne aftale eller tjenesten, implementeringstjenesten eller en tredjeparts eller en tredjeparts brug af Tjenesten er begrænset til et beløb svarende til det samlede beløb (ekskl. moms), som Kunden har betalt til Selskabet inden for de seneste 12 måneder umiddelbart før kravet opstod, opstod kravet. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for erstatninger som følge af afsnit 9 eller brud på databehandlingsaftalen, herunder brud på sikkerheden og tab af data.

11. GENERELLE BESTEMMELSER

11.1 Alle meddelelser samt meddelelser mv. til kunden i henhold til denne aftale kan i fuld frigivelse gives via e-mail til den e-mail-adresse, som kunden har angivet.

11.2 Denne aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, der kan være relevant for eller opstået som følge af denne aftale, eller fra brugen af Tjenesten, af en part eller en tredje part, er underlagt de danske domstoles ene kompetence og skal indbringes for Københavns Byret i første omgang.

BILAG 1: SERVICENIVEAUER

Tjenesten skal være tilgængelig i 99,00 % målt på en kalendermåneds basis uanset ugedag. Nedetid på grund af strømafbrydelser, afbrydelser i kommunikationsforbindelser og internetforbindelser eller andre hjælpeprogrammer eller på grund af andre årsager uden for virksomhedens kontrol medtages ikke i beregningen af serviceniveauerne.

BILAG 2: SUPPORT

I tilfælde af ikke-kritiske problemer har virksomheden en reaktionstid på 24 timer, hvor den begynder fejlretning ved hjælp af kontakt via e-mail eller telefon i løbet af hverdage. I weekender samt på helligdage er reaktionstiden 48 timer. I tilfælde af ikke-kritiske fejl kan virksomheden kontaktes på følgende e-mail-adresser: support@skanned.com eller contact@skanned.com.

I tilfælde af kritiske problemer har virksomheden en reaktionstid på 1 time, hvor den begynder fejlretning ved hjælp af telefonisk kontakt i tidsperioden 9-22 i løbet af hverdage og 12 timer uden for denne tidsperiode. I weekender og helligdage er reaktionstiden 48 timer. Virksomheden vil altid være kontaktbar i de ovennævnte tidsperioder og stræber altid efter at afhjælpe kritiske problemer uden unødig forsinkelse. Udtrykket “kritiske problemer” henviser til situationer, hvor vitale dele af tjenesten ikke kan bruges af kunden som leveret.